โรงแรมชาเทรียมแอนด์เรซิเดนซ์
สาวิตรี รมยะรูป

สาวิตรี

รมยะรูป

Savitri Ramyarupa

Managing Director